Wales Public Sector

The Fulbright Wales Public Sector Award allows individuals working at a senior manager/professional level or expert in their chosen field, in the public sector of Wales to conduct research or assess best practice affiliated with any accredited US institution.

This grant covers an appropriate three-month project during the 2021-2022 academic year. There is one award for 2021-2022.

Candidates must be public sector employees from across Wales including: Welsh government, local government, employees in NHS Wales and other public sector bodies within Wales. Applications from academics, practitioners and professionals employed within these organisations are encouraged.

Proposals should focus on research and assessing best practice rather than gaining a qualification.

Application guidance

In addition to the general application instructions, Fulbright Wales Public Sector Award applicants must complete and upload the following form to the Fulbright online application:

Grant amount

  • $5,000 per month. This is intended as a contribution towards any institutional fees and accommodation & maintenance costs while in the USA.

Sector Cyhoeddus Cymru

Mae Gwobr Sector Cyhoeddus Fulbright Cymru yn caniatáu i unigolion o fewn sector cyhoeddus Cymru sy’n gweithio ar lefel uwch reolwr/proffesiynol, neu sy’n arbenigwyr yn eu maes, gynnal ymchwil neu asesu arferion gorau sy’n gysylltiedig ag unrhyw sefydliad achrededig yn yr Unol Daleithiau.

Mae’r grant hwn yn cwmpasu prosiect tri mis priodol sydd ar gael yn ystod blwyddyn academaidd 2021-2022. Un dyfarniad sydd ar gyfer 2021-2022.

Rhaid i ymgeiswyr fod yn weithwyr sector cyhoeddus yng Nghymru, megis: Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol, gweithwyr GIG Cymru a chyrff sector cyhoeddus eraill yng Nghymru. Anogir ceisiadau gan academyddion, ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n gyflogedig o fewn y sefydliadau hyn.

Dylai’r cynigion ganolbwyntio ar ymchwil ac asesu arferion gorau yn hytrach nag ennill cymhwyster.

Canllawiau i ymgeiswyr

Yn ogystal â’r cyfarwyddiadau cyffredinol i ymgeiswyr, rhaid i ymgeiswyr Gwobr Sector Cyhoeddus Fulbright lenwi a lanlwytho’r ffurflen ganlynol i’w cais ar-lein:

Swm y grant

  • $5,000 y mis. Bwriedir i hyn fod yn gyfraniad tuag at unrhyw ffioedd sefydliadol a chostau llety a chynhaliaeth yn yr UDA.